• RSS订阅 保存到桌面加入收藏设为首页
风水

周易六十四卦图详解

时间:2020-01-16 08:00:15   作者:   来源:   阅读:115  
内容摘要:六十四卦,周易,详解《周易》里的“六十四卦”,图像上是由两个八卦上下组合而成。按照一定的规律演化。在阴阳的变化中,阐述哲学思想。对传统文化,具有相当程度的影响和指导。六十四卦方图、图六十四卦方图六十四卦词义辨析六十四卦:周易里的六十四卦,图像上是由两个八卦上下组合而成。各卦的含意......

六十四卦,周易,详解

《周易》里的“六十四卦”,图像上是由两个八卦上下组合而成。按照一定的规律演化。在阴阳的变化中,阐述哲学思想。对传统文化,具有相当程度的影响和指导。六十四卦方图、图

六十四卦方图

六十四卦词义辨析六十四卦:周易里的六十四卦,图像上是由两个八卦上下组合而成。各卦的含意可参见:周易上经三十卦一览及周易下经三十四卦一览。《易》中的八经卦﹐两两重复排列为六十四卦。卦名是:乾﹑坤﹑屯﹑蒙﹑需﹑讼﹑师﹑比﹑小畜﹑履﹑泰﹑否﹑同人﹑大有﹑谦﹑豫﹑随﹑蛊﹑临﹑观﹑噬嗑﹑贲﹑剥﹑复﹑无妄﹑大畜﹑颐﹑大过﹑坎﹑离﹑咸﹑恒﹑遁﹑﹑晋﹑明夷﹑家人﹑睽﹑蹇﹑解﹑损﹑益﹑夬﹑姤﹑萃﹑升﹑困﹑井﹑革﹑鼎﹑震﹑艮﹑渐﹑归妹﹑丰﹑旅﹑巽﹑兑﹑涣﹑节﹑中孚﹑小过﹑既济﹑未济。

六十四卦速记表乾(天坤((雷艮(山离(火坎(水兑(泽巽(风乾(天乾泰大畜大有需夬小畜坤(地否坤豫剥晋比萃观震(雷无妄复震颐噬嗑屯随益艮(山遁谦小过艮旅蹇咸渐离(火同人明夷丰贲离既济革家人坎(水讼师解蒙未济坎困涣兑(泽履临归妹损睽节兑中孚巽(风姤升恒蛊鼎井大过巽

六十四卦卦名次序歌乾坤屯蒙需讼师,比小畜兮履泰否,同有谦豫随,蛊临观兮噬嗑贲,剥复无妄大畜颐,大过坎离三十备。咸恒遁兮及,晋与明夷家人睽,蹇解损益夬姤萃,升困井革鼎震继,艮渐归妹丰旅巽,兑涣节兮中孚至,小过既济兼未济,是为下经三十四。

六十四卦爻象

乾宫八卦

乾属金

乾为天

父母戍土世

兄弟申金

官鬼午火

父母辰土应

妻财寅木

子孙子水

天风姤

父母戍土

兄弟申金

官鬼午火应

妻财卯木

官鬼巳火

父母未土世

天山遯

父母戍土

兄弟申金应

官鬼午火

兄弟申金

官鬼午火世

父母辰土

天地否

父母戍土应

兄弟申金

官鬼午火

妻财卯木世

官鬼巳火

父母未土

风地观

妻财卯木

官鬼巳火

父母未土世

妻财卯木

官鬼巳火

父母未土应

山地剥

妻财寅木

子孙子水世

父母戍土

妻财卯木

官鬼巳火应

父母未土

火地晋

官鬼巳火

父母未土

兄弟酉金世

妻财卯木

官鬼巳火

父母未土应

火天大有

官鬼巳火应

父母未土

兄弟酉金

父母辰土世

妻财寅木

子孙子水

坎宫八卦

坎属水

坎为水

兄水世

官鬼戍土

父母申金

妻财午火应

官鬼辰土

子孙寅木

水泽节

兄水

官鬼戍土

父母申金应

官鬼丑土

子孙卯木

妻财巳火世

水雷屯

兄水

官鬼戍土应

父母申金

官鬼辰土

子孙寅木世

兄水

水火既济

兄水应

官鬼戍土

父母申金

兄弟亥水世

官鬼丑土

子孙卯木

泽火革

官鬼未土

父母酉金

兄弟亥水世

兄弟亥水

官鬼丑土

子孙卯木应

雷火丰

官鬼戍土

父母申金世

妻财午火

兄弟亥水

官鬼丑土应

子孙卯木

地火明夷

父母酉金

兄弟亥水

官鬼丑土世

兄弟亥水

官鬼丑土

子孙卯木应

地水师

父母酉金应

兄弟亥水

官鬼丑土

妻财午火世

官鬼辰土

子孙寅木

艮宫八卦


艮宫八卦属土

艮为山

官鬼寅木世

妻财子水

兄弟戍土

子孙申金应

父母午火

兄弟辰土

山火贲

官鬼寅木

妻财子水

兄弟戍土应

妻财亥水

兄弟丑土

官鬼卯木世

山天大畜

官鬼寅木

妻财子水应

兄弟戍土

兄弟辰土

官鬼寅木世

妻财子水

山泽损

官鬼寅木应

妻财子水

兄弟戍土

兄弟丑土世

官鬼卯木

父母已火

火泽睽

父母已火

兄弟未土

子孙酉金世

兄弟丑土

官鬼卯木

父母已火应

天泽履

兄弟戍土

子孙申金世

父母午火

兄弟丑土

官鬼卯木应

父母已火

风泽中孚

官鬼卯木

父母已火

兄弟未土世

兄弟丑土

官鬼卯木

父母已火应

风山渐

官鬼卯木应

父母已火

兄弟未土

子孙申金世

父母午火

兄弟辰土

震宫八卦

震宫八卦属木

震为雷

妻财戍土世

官鬼申金

子孙午火

妻财辰土应

兄弟寅木

父水

雷地豫

妻财戍土

官鬼申金

子孙午火应

兄弟卯木、

子孙已火

妻财未土世

雷水解

妻财戍土

官鬼申金应

子孙午火

子孙午火

妻财辰土世

兄弟寅木

雷风恒

妻财戍土应

官鬼申金

子孙午火

官鬼酉金世

父母亥水

妻财丑土

地风升

官鬼酉金

父母亥水

妻财丑土世

官鬼酉金

父母亥水

妻财丑土应

水风井

父水

妻财戍土世

官鬼申金

官鬼酉金

父母亥水应

妻财丑土

泽风大过

妻财未土

官鬼酉金

父母亥水世

官鬼酉金

父母亥水

妻财丑土应

泽雷随

妻财未土应

官鬼酉金

父母亥水

妻财辰土世

兄弟寅木

父水

六十四卦的卦名读音按周易古经顺序排列

.乾卦:读á.坤卦:读ū.屯卦:读ū.蒙卦:读é.需卦:读ū.讼卦:读ò.师卦:读ī.比卦:读ǐ.小畜卦:读ǎǜ.履卦:读ǚ.泰卦:读à.否卦:读ǐ.同人卦:读óé.大有卦:读àǒ.谦卦:读ā.豫卦:读ù.随卦:读í.蛊卦:读ǔ.临卦:读í.观卦:读ā.噬嗑卦:读ìé.贲卦:读ì.剥卦:读ō.复卦:读ù.无妄卦:读úà.大畜卦:读àù.颐卦:读í.大过卦:读àò.坎卦:读ǎ.离卦:读í.咸卦:读á.恒卦:读é.遁卦:读ù.卦:读àà.晋卦:读ì.明夷卦:读íí.家人卦:读āé.睽卦:读í.蹇卦:读ǎ.解卦:读.损卦:读ǔ.益卦:读ì.夬卦:读à.姤卦:读ò.萃卦:读ì.升卦:读ē.困卦:读ù.井卦:读ǐ.革卦:读é.鼎卦:读ǐ.震卦:读è.艮卦:读è.渐卦:读à.归妹卦:读īè.丰卦:读ē.旅卦:读ǚ.巽卦:读ù.兑卦:读ì.涣卦:读à.节卦:读é.中孚卦:读ōú.小过卦:读ǎò.既济卦:读ìì.未济卦:读èì

关键字:六十四卦,周易,详解,周易六十四卦图详解,易经六十四卦白话全解,易经全文及白话翻译,易经全文,易经六十四卦全解,周易全文
Copyright©2012-2019  All Rights Reserved ghengo.com. 风水版权所有

 百才网-在线算命网友情告示:本网站内容多数来采自互联网,如有内容侵犯了您的权益请告知我们,我们将第一时间删除并向您道歉。免费算命
鲁ICP备16025356号